CONF2021

ביום ראשון, 24 בינואר 2021, התקיים במרכז הבינתחומי הרצליה כנס לרגל עשור לבית המשפט הכלכלי. חלק מהמאמרים שהוצגו בכנס צפויים לראות אור בכרך כד(2) של כתב העת משפט ועסקים לאחר שיפוט ועריכה. בדף זה תוכלו למצוא קישוריות לגירסאות נייר עבודה של מאמרים שהוצגו, למצגות שהוצגו בו, אם נמסרו לנו, וכן למאמרים שפורסמו בכרך המודפס.

מושב ראשון: חובות דירקטורים ובעלי שליטה

פרופ' אסף חמדני, אוניברסיטת תל אביב (עם פרופ' שרון חנס, אוניברסיטת תל אביב) "פטור מחבות בגין הפרת חובת זהירות" [מאמר]

ד"ר מורן אופיר, המרכז הבינתחומי הרצליה "חובת ההגינות, בעלי כוח הכרעה וחברות ללא גרעין שליטה" [מאמר | מצגת]

פרופ' אהוד קמר, אוניברסיטת תל אביב "הצעות רכש מיוחדות"

דברי סיכום: השופט רון סוקול, בית המשפט המחוזי חיפה

מושב שני: ביקורת שיפוטית

ד"ר רועי שפירא, המרכז הבינתחומי הרצליה "מחדל בפיקוח וחובת ההשגחה" [מצגת | מאמר | PDF]

ד"ר עידו באום, המכללה למנהל (עם ד"ר דב סולומון, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים) "מבחן התוחלת בפסיקת בית המשפט הכלכלי – האם יש עוד תוחלת?" [מאמר | PDF]

ד"ר קובי קסטיאל, אוניברסיטת תל אביב (עם גב' מעין ויסמן, אוניברסיטת תל אביב ופרופ' אסף חמדני, אוניברסיטת תל אביב) "התביעה הנגזרת בישראל: סיכום ביניים ומבט לעתיד" [מאמר]

דברי סיכום: השופטת רות רונן, בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו

הרצאה מרכזית

השופטת יעל וילנר, בית המשפט העליון "עוולת הרשלנות ומכירה חובלת – בעקבות פסק הדין בעניין ברדיצ'ב"

מושב שלישי: הגנה על נושים ובעלי מניות

פרופ' עמיר ליכט, המרכז הבינתחומי הרצליה "צימצום שלא כפשוטו: אחריות נושאי משרה בסמיכות לחדלות פירעון" [מצגת | מאמר | PDF]

ד"ר אסף אקשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים (עם פרופ' דוד האן, אוניברסיטת בר אילן) "'בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית': אחריות דירקטוריון בגין חלוקה אסורה" [מאמר | PDF]

ד"ר עדי ליבזון, אוניברסיטת בר אילן (עם פרופ' גדעון פרחומובסקי, האוניברסיטה העברית בירושלים) "ההבחנה בין סיכון משפטי לבין סיכון מסחרי: האם מוצדקת?" [מאמר | PDF]

ד"ר יפעת ארן, אוניברסיטת חיפה "דיני חברות הזנק" [מצגת]

דברי סיכום: השופטת מיכל אגמון-גונן, בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו

מושב סיכום: האם הגענו ליעד?

מנחה: פרופ' שרון חנס, אוניברסיטת תל אביב

משתתפים: גב' ענת גואטה, יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' זוהר גושן, הקריה האקדמית אונו, השופט חאלד כבוב, בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו, עו"ד מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

כנס עשור למחלקה הכלכלית, כנס עשור לבית המשפט הכלכלי, המחלקה הכלכלית, עשור למחלקה הכלכלית